Vitráže na jižní straně

Vitráže na jižní straně

Od 1.června 2018 se můžete seznámit s návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly sestoupení Ducha svatého do událostí Nového Zákona. Návrh je součástí stínící folie na jižní straně skleněného pláště kostela.

Jakýsi pomyslný střed dějů tvoří sestoupení Ducha svatého na apoštoly a Pannu Marii - Letnice. Je to motiv s neustálou aktuální potřebností - bez navštívení Duchem svatým nejsme schopni dobré modlitby, dobré práce, ani dobrého jednání.

Podnoží - spojujícím motivem celé kompozice je v dolní části barvitý obraz ze Zjevení Janova (Zj 7, 9-15). Mluví o vyvolených, o mučednících, kteří si své bílé roucho vyprali doběla v Beránkově krvi. Je to silný motiv zasluhující velkorysé vyobrazení - hlásíme se ke všem mučedníkům víry včera i dnes. Jsou zde vidět zástupy nekončícího obětování se - všichni ponížení, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků s palmovými ratolestmi v rukou (symbol stále aktuálního utrpení nevinných - svatých).

Při vstupu do chrámu po pravé ruce - uvidíme něžné motivy ve skleněném plášti nahoře. Je to motiv andělova zvěstování Panně Marii. (Zvěstování Páně). Pod tímto motivem se nachází Betlém, jestličky s Ježíškem, Pannou Marii a sv. Josefem. Nad nimi svítí Hvězda (světlo, paprsek, anděl - symboly Ducha svatého). Dále je tu vyobrazena postava Krista, na něhož stéká z mušle v Janově ruce voda křtu v Jordánu (voda, jeden z dominantních symbolů Ducha svatého).

Letnice - u velkého rudě prostřeného stolu se shromáždili apoštolové s Pannou Marií. Nad nimi trůní holubice spouštějící na ně proud světla. Nebem se valí spirála vichru, jazyky plamenů se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Dále pokračuje scéna naplnění Duchem svatým - Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr (Sk 2, 1-4) (vítr, oheň, holubice - ikonografie Ducha svatého).

Nahoře pokračuje vyobrazení smrti a vzkříšení Krista. Uprostřed vrch Golgoty s kříži trestanců. Vedle otvor prázdného hrobu, mandorla Krista Vzkříšeného - Vítězného. Pod těmito výjevy jsou zachyceny otevírající se hroby posledního soudu. Celá skupina výjevů končí proudem vody a krve vytékající z rány v Kristově boku. Proud spadá přes kruhovou hostii do kalicha utrpení - symboly chleba a vína, Těla a Krve na prostřeném stole s okolo adorujícími anděly.

Na konci celého pásu výjevů, u brány kněžiště (blízko oltáře a svatostánku) končí děj Nového Zákona eucharistickými motivy - Kristova obět pokračující v proměňování.